Statut

Stowarzyszenia Miłosników Pęczelic

Rozdział IParagraf 1

  

Postanowienia ogólne:

 

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Pęczelic zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest wieś Pęczelice, powiat buski, województwo Świętokrzyskie  oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Siedzibą Stowarzyszenia są Pęczelice.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

 

 

Rozdział II

 

 

Cele i sposoby działania:

 

§ 6

 

Celem Stowarzyszenia jest::

 •  Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;

 

 • Odbudowa Zboru Arian ( Braci Polskich ); 

 

 • Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; 

 

 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej; 
 • Promowanie idei integracji europejskiej; 

 

 • Promowanie wsi Pęczelice i jej mieszkańców; 

 

 • Upowszechnianie wiedzy o regionie; 

 

 • Wspieranie rozwoju kulturalnego i edukacyjnego na różnych szczeblach kształcenia;
 • Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich; 
 • Działania propagujące rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; 
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; 
 • Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości; 
 • Działania na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; 
 • Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych; 
 • Działania wspierające rozwój turystyki i obszarów wiejskich; 
 • Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych; 
 • Podejmowanie działań innowacyjnych oraz działalność naukowa, naukowo -techniczna, oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynność, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 • Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego; 
 • Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw i konkursów; 
 • Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i kursów; 
 • Promowanie walorów turystycznych regionu; 
 • Promowanie , wspieranie  lokalnych producentów rolnych poprzez ułatwienie dostępu do nowych rynków zbytu, działania marketingowe oraz doradcze; 
 • Organizowanie spotkań, wycieczek i wymiany międzynarodowej; 
 • Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych; 
 • Promowanie wydawnictw informacyjnych, popularnonaukowych upowszechniających wiedzę o regionie; 
 • Współpracę z osobami oraz instytucjami samorządowymi i naukowo - badawczymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia; 
 • Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


 

§ 8

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych; 
 • członków wspierających; 
 • członków honorowych.

 

§ 9

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia. 
 2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu. 
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. 
 4. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zarówno krajowa jak i zagraniczna, która aprobuje cele Stowarzyszenia i pragnie w jakikolwiek sposób stale lub w określonym przedziale czasu wspierać działalność Stowarzyszenia. 
 5. Status członka zwyczajnego lub wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę w tej sprawie. 
 6. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym.

 

§ 10

 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

 • Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia; 
 • Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 
 • Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
 • Zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 • Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 
 • Przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
 • Regularnego opłacania składek.

 

§ 12

 

Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.

 

§ 13

 

Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek: 

 • śmierci członka; 
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie; 
 • wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.

Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od dnia doręczenia.

 

§ 14

 

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek: 

 • śmierci członka; 
 • zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia; 
 • pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalnością Stowarzyszenia; 
 • utraty osobowości prawnej.

 

§ 15

 

Godność członka honorowego ustaje wskutek: 

 • śmierci członka; 
 • zgłoszonej na piśmie rezygnacji; 
 • pozbawienia członkostwa przez Walne Zebranie Członków za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział IV

 

Organy Stowarzyszenia:

 

§ 16

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 • Walne Zebranie Członków; 
 • Zarząd; 
 • Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

 

 1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebranie Członków.  
 2. W przypadku rezygnacji lub usunięcia członka władz wybieralnych, Walne Zebranie Członków większością głosów wybiera na zwolnione stanowisko osobę z pośród członków Stowarzyszenia. 
 3. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 18

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej jeden raz w roku,  
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
 • wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia; 
 • ustalenie wysokości składek członkowskich; 
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 
 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego; 
 • zmiany Statutu; 
 • określenie spraw dla prowadzenia, których należy zatrudnić pracowników; 
 • określenie wysokości składek; 
 • rozpatrywanie odwołań.

 

§ 19

 

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% członków. 
 2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza II – gi termin Walnego Zebrania Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od I – go terminu. Walne Zebranie Członków zwołane w II – gim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych. 
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, tak w I – szym jak i II – gim terminie zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 20

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało powołane.

 

§ 21

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie. Do skutecznego składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Prezesa samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego. 
 2. Zarząd składa się minimum z jednego członka – Prezesa, a maksimum z trzech – Prezesa i dwóch Wiceprezesów. 
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes, odbywają się one nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
 4. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. 
 5. Członkowie Zarządu mogą udzielać  pełnomocnictw ogólnych lub szczegółowych do działania w swoim imieniu w granicach pełnionych funkcji.

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

 

 • reprezentowanie Stowarzyszenia; 
 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodne ze statutem i wytycznymi Walnego Zebrania Członków; 
 • preliminowanie wydatków, sporządzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie operacji finansowych; 
 • zwoływanie zebrań informacyjnych członków; 
 • występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego; 
 • zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia; 
 • przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie.

 

§ 22

 

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym prezesa lub wiceprezesa. 
 2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa. 
 3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 

§ 23

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 
 2. Komisja Rewizyjna składać się może od jednego do  trzech członków. 
 3. Na czele Komisji Rewizyjnej stoi przewodniczący.

 

§ 24

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej:

 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
 • występowanie do zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, występowanie w Walnym Zebraniu Członków ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 25

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródłem majątku Stowarzyszenia są:
 • Składki członkowskie; 
 • Darowizny, zapisy i spadki; 
 • Dotacje; 
 • Środki z ofiarności publicznej; 
 • Inne.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 26

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 
 2. Czynności związane z likwidacją Stowarzyszenia dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków 
 3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia decyzję w formie uchwały o przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

§ 27 

 

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 28 

Postanowienia szczegółowe nie objęte niniejszym statutem mogą być rozstrzygane mocą uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

 


Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach zapisz się do newslettera

Odwiedź nas

like us on facebook follow us on twitter watch us on youtube
grafika